Algemene voorwaarden Inner hintz

Algemene voorwaarden Innerhintz


Om achteraf misverstanden te voorkomen is het noodzakelijk om

voorafgaande aan een afspraak deze Algemene Voorwaarden te lezen.

Aanvaarding

Het maken van een afspraak betekent dat u akkoord gaat met onderstaande Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn op alle diensten en leveringen van Innerhintz van toepassing, zowel voor particulieren als bedrijven. Innerhintz behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of wijzigen. Innerhintz staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder KVK nummer:72559969

Artikel 1.1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder;

Innerhintz; Praktijk van Sietske Hintzen . Sietske is master hypnotherapeut, energetisch healer en Master NLP coach en heeft alle benodigde diploma’s hiervoor.

Cliënt; De persoon aan wie door de therapeut advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger.

Praktijk; De locatie waarop de praktijk van de hypnotherapeut wordt uitgeoefend.

Artikel 1.2 Basis

Innerhintz kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Innerhintz de betreffende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 2. Vertrouwelijkheid(zie ook de privacyverklaring)

Alles wat in het contact tussen Innerhintz en cliënt besproken wordt, blijft vertrouwelijk.

Innerhintz  beschermd de persoonlijke gegevens. Om diensten aan jou te kunnen leveren en te kunnen waarborgen heb ik een aantal persoons gegevens van je nodig. Innerhintz verwerkt deze persoons gegevens omdat je gebruik maakt van de diensten of omdat je de gegevens zelf verstrekt hebt. De cliënt heeft het recht om zelf te beslissen wat inhoudelijk gezien met de buitenwereld wordt gedeeld.

De gegevens zullen gebruikt worden voor de volgende doeleinden; Het verlenen en factureren van mijn diensten, het versturen van nieuwsbrieven (mits jij je hiervoor hebt aangemeld), de opslag van klant gegevens, om de overeenkomst tussen jou en Innerhintz te kunnen uitvoeren en om te kunnen voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen.

De gegevens zijn opgeslagen op een wijze die in overeenstemming is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De sessies worden opgenomen door middel van audio of video opname, deze zijn voor eigen studie en naslagwerk. Geen van deze opnamen zullen openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke goedkeuring van de cliënt.

Deze opname worden niet online opgeslagen, en na 3 jaar verwijderd uit het archief van Innerhintz.

Artikel 3 Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak door de cliënt en via de mail bevestigd door Innerhintz. Innerhintz is gerechtigd aanmeldingen te weigeren. Indien een aanmelding niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van reden aan de cliënt medegedeeld.

Artikel 4. Annulering en afmeldingen

4.1. Het afmelden van een consult dient, door de cliënt of opdrachtgever, uiterlijk 24 uur van te voren te geschieden. Indien binnen de gestelde 24 uur van te voren wordt afgezegd, zal de consultprijs worden doorberekend.
4.2. Innerhintz behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor hij de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
4.3. Bij het niet komen op een consult zonder een afmelding wordt de consultprijs volledig doorberekend.

Artikel 5 Prijzen

5.1. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
5.2. De kosten van de sessies of een totaal programma wordt door Innerhintz via de mail bevestigd.

5.3. Voor deaanvang vande therapie deelt Innerhintz de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Innerhintz is gegerechtigd om prijstijgeningen door te voeren indien er zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst.

 Artikel 6 Betalingen

Betaling geschiedt via een factuur, op Bankrekeningnummer:NL24INGB0004213753 t.a.v.

S.E Hintzen te Watergang. Deze factuur krijg je voor de behandeling via de email, Contant betalen is ook mogelijk. De cliënt dient de rekening voorafgaande aan de eerste sessie betaald te hebben.

Artikel 7 Geen medische diensten

Innerhintz is geen arts, psychiater, psycholoog of diëtist. Ik stel dus geen medische diagnoses, schrijf geen geneesmiddelen voor/ of verminder geneesmiddelen en lever geen medische diensten of voedingsadviezen. De cliënt is op de hoogte dat dit werk complementair is aan de erkende zorg diciplinenes. Het is de cliënt duidelijk gemaakt door Innerhintz dat de cliënt niet stopt met met de medische behandeling/ of voorgeschreven medicatie  zonder overleg met de behandelende arts. Alle therapieën zijn daarentegen gebaseerd op in het beroep van de therapeut bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes.

Artikel 8 Garantie

Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele therapeut is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Wij kunnen enkel garanderen dat we ons uiterste best doen om de cliënt te helpen. Een deel van het werk ligt ook bij de cliënt zelf.

Artikel 9 Betwisting

Wij halen schitterende resultaten, toch is het raadzaam ook een betwistingsclausule in de Algemene Voorwaarden op te nemen. In geval van betwisting, d.w.z. ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden (of resultaten, zie punt hierboven), is verhaal niet mogelijk. Immers, de therapie is een samenwerking tussen de cliënt en de therapeut. Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie én de toewijding én de inspanning van de cliënt. Ook al doen wij ons werk correct, en geven we de juiste suggesties, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1.  Innerhintz zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft uitsluitend een inspanningsverplichting.
10.2. Innerhintz  is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt indien sprake is van grove verwijtbare tekortkomingen.
10.3. Indien Innerhintz aansprakelijk mocht zijn voor grove verwijtbare schade, dan is de schade beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.4. Innerhintz is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van het consult bij de cliënt aanwezige psychische, en/of aanwezige fysieke aandoening.
10.5. Innerhintz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade.
10.6. Innerhintz is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van klant en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen persoonlijke schade (lichamelijk), studie- of bedrijfsstagnatie. De klant vrijwaart Innerhintz tegen alle aanspraken van derden terzake.

Artikel 11. Toepassing recht en geschillen

11.1. Op alle geschillen van welke aard ook, die deze algemene voorwaarden betreffen of daarmee

verband houden, is alleen Nederlands recht van toepassing.
11.2. Wanneer Innerhintz en opdrachtgever niet in staat zijn om meningsverschillen in redelijkheid en gezamenlijkheid op te lossen, dan wordt het meningsverschil ter bemiddeling voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Innerhintz. Nederlands recht is van toepassing.

Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING

AlgemeenInnerhintz vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Wanneer ik gegevens buiten de EU verwerk, zal ik passende (beveiligings)maatregelen nemen.
Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met info@innerhintz.nl.

Artikel 1.  Innerhintz is de praktijk van Sietske Hintzen het is een praktijk van hypnotherapie coaching en energetische therapie. Innerhintz staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder KVK nummer:72559969 Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.
Artikel 2. Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren. 

WELKE GEGEVENS GEBRUIK IK?
Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan de gegevens die ik in jouw dossier vastleg. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens 3 jaar. De cliënt heeft het recht om zelf te beslissen wat inhoudelijk gezien met de buitenwereld wordt gedeeldIk leg de problematiek en voortgang uit onze sessies vast in een (elektronisch) dossier om een traject mogelijk te maken. In dit dossier verwerk ik, met jouw expliciete toestemming, verslagen van onze sessies, privé zaken die impact kunnen hebben op ons traject of jouw proces, beeld- en/of geluidsopnamen en de data van onze sessies. Ik bewaar jouw dossier 15 jaar, tenzij jij eerder een verzoek doet tot verwijdering of de wet anders verlangt. 

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw nummer, klantnummer, telefoonnummer, e-mail, en bankgegevens. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, e-mail, telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. 


Ik zal gegevens met betrekking tot klachten 2 jaar na afhandeling verwijderen.Ik vind het belangrijk de relatie met jou als klant goed te kunnen onderhouden. Voor mijn CRM systeem sla ik dan ook jouw naam, gebruikersnaam, e-mail, locatie, bestelgeschiedenis en telefoonnummer op. Ik zal deze gegevens 2 jaar na het einde van onze overeenkomst of laatste contact verwijderen.Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kan ik gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan mij doorgegeven. Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam, land, leeftijd, geslacht en inhoud van de recensie. En wanneer jij contact met mij op wil nemen via de website, vraag ik om jouw naam, telefoonnummer e-mail. Met het plaatsen van jouw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang en zal ik verwijderen wanneer deze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of jij hier een verzoek toe doet. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

De sessies worden opgenomen door middel van audio of video opname, deze zijn voor eigen studie en naslagwerk. Geen van deze opnamen zullen openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke goedkeuring van de cliënt. Deze opname worden niet online opgeslagen, en na 3 jaar verwijderd uit het archief van Innerhintz. De gegevens zijn opgeslagen op een wijze die in overeenstemming is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)Het versturen van nieuwsbrieven (mits jij je hiervoor hebt aangemeld),

Artikel 3. Alles wat in het contact tussen Innerhintz en cliënt besproken wordt, blijft vertrouwelijk. 
HOE VERKRIJG IK DEZE GEGEVENS?
Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt.
artikel 4. WELKE RECHTEN HEB JIJ MET BETREKKING TOT DEZE GEGEVENS?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken. Inzage Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te zien. Wijziging Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een aantal gegevens wijzigen in jouw persoonlijke account. Bezwaar Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken. Gegevensoverdracht Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is. Intrekking Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren. 

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar privacy@innerhintz.nl Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

artikel 5. WIE ONTVANGEN JOUW GEGEVENS?

Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.
Artikel 6. Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar info@innerhintz.nl.Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

COOKIES
Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

INGESLOTEN INHOUD VAN ANDERE SITES
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht. Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

HOELANG WE JE GEGEVENS BEWAREN
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.
Vragen? Dan hoor ik graag van je.
info@innerhintz.nl
06 12 16 25 72